Biblia

Biblia je písané Božie Slovo. Boh v ňom zjavuje samého seba a svoju vôľu ľuďom, je napísané prostredníctvom ľudí vedených Duchom Svätým, je bezchybné vo svojej pôvodnej podobe. Je najvyššou autoritou našej viery a života.

Mt 4:4, Mk 13:31, J 8:31-32, J 20:31, Sk 20:32, 2Tim 3:16-17, Žid 4:12, 2Pt 1:20-21

Trojica

Je iba jeden živý a pravý Boh.  Večne existuje v milujúcej jednote troch osôb, každá z nich si zasluhuje rovnakú mieru uctievania i poslušnosti, sú si rovné ale vykonávajú odlišné úlohy v diele stvorenia a vykúpenia. 

Gn 1:1,26; Dt 6:4, Iz 45:5, Mt 3:16-17, Mt 28:19, Jud 20-21

Otec

Nekonečný, vševedúci Duch, dokonalý vo všetkých svojich vlastnostiach. Stvoriteľ a vládca všetkého, čo existuje. Ku vlastnej sláve predurčil všetky budúce udalosti. Počuje a odpovedá na modlitby. Vyslobodzuje od hriechu a smrti každého, kto k Nemu prichádza skrze vieru v Ježiša Krista.

Gn 1:1-31, 1 Kron 29:10-11, Mt 23:9, J 4:23-24, Ef 4:6, 1 Pt 1:3

Syn

Ježiš Kristus sa pri svojom vtelení stal plne Boh a plne človek. Bol splodený Duchom Svätým, narodil sa z panny, žil bezhriešny život, bol ukrižovaný a zomrel ako zástupná obeť za naše hriechy. Vstal telesne z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Vráti sa na zem viditeľne v sláve.

Mt 1:18-25, Mt 20:28, J 1:1, Sk 1:11, Rim 5:6-8, Rim 8:32,34; 1Kor 15:3-8, Žid 4:15

Duch Svätý

Poslaný Otcom a Synom aby ich oslávil a usvedčil svet o hriechu, spravodlivosti a súde. Dáva duchovný život, obnovuje, posväcuje, zmocňuje a vystrojuje svojimi darmi pre budovanie cirkvi tých, ktorí veria v Jeho meno. Prebýva v nich a je ich Pomocník a Učiteľ.

J 14:16-17,26; J 15:26-27, J 16:7-14, Sk 1:8, Rim 8:9, 1Kor 6:19, 1Kor 12:13, Gal 5:22-25

Ľudstvo

Boh stvoril človeka, muža a ženu, na svoj obraz a preto každý  človek má rovnakú hodnotu a je hoden rešpektu a kresťanskej lásky. Stvoril človeka ako bezhriešnu a inteligentnú bytosť, s vôľou, slobodou rozhodovania a morálnou zodpovednosťou voči Bohu. Najvyšším zmyslom človeka je žiť na Božiu slávu, milovať Ho, poslúchať, uctievať a radovať sa zo vzťahu s Ním.

Gn 1:26-30, Gn 2:5-7, 15-25, Gn 5:2, Dt 6:4-9, Joz 24:15

Hriech

Prví ľudia, Adam a Eva, zhrešili, zvedení Satanom. Stratili nevinnosť, bol na nich uvalený trest, telesná, duchovná a večná smrť – oddelenie od Boha. Adam reprezentoval celé ľudstvo a preto my, jeho potomkovia, sme hriešnici od prirodzenosti i voľbou. Sme duchovne mŕtvi, v nepriateľstve s Bohom a čelíme Božiemu hnevu i odsúdeniu. Nevieme sa nijako očistiť od hriechu. Bez Božej pomoci a záchrany sme beznádejne stratení.

Gn 3, Jer 17:9, Rim 1:19-32, Rim 3:9-18,23, Rim 5:12-21, Rim 6:23, Ef 2:1-3, Jk 1:14-15

Spasenie - záchrana

Človek môže byť zachránený iba na základe Božej milosti skrze výkupné dielo Ježiša Krista a Jeho preliatu krv. Nedá sa ničím získať ani zaslúžiť. Ježiš ho v evanjeliu ponúka každému. Boh vo svojej láske volá k sebe hriešnikov a spôsobuje pokánie, vieru a odpúšťa im. Všetci, ktorí veria v Krista, sú ospravedlnení jedine vierou, sú adoptovaní do Božej rodiny, sú novým stvorením a majú večný život. 

J 1:12-13, J 6:37-40,44, Rim 3:23-24, Rim 8:28-39, 1Kor 1:8-9, 2Kor 5:17-20, Ef 2:4-10

Cirkev

Všeobecná cirkev je Kristovo telo a Ježiš Kristus je jeho hlavou. Členovia cirkvi sú tí, ktorí vierou dôverujú v Kristovo dokončené dielo. Jej viditeľným vyjadrením sú miestne cirkevné zbory, ktoré majú biblické vedenie, stretávajú sa pravidelne ku zvestovaniu Božieho slova a uctievaniu Boha, zachovávajú krst a Večeru Pánovu, sú zjednotení Duchom, povzbudzujú sa a napomínajú pre svätosť, napĺňajú Veľké Prikázanie i Poverenie ako misionári v tomto svete a to všetko na Božiu slávu. 

Mt 28:18-20, Sk 2:42, 1Kor 11:23-34, 1Kor 12:13, Ef 1:22-23, 1 Tim 3:1-13, Žid 10:23-25

Posledné veci

Ježiš sa viditeľne v moci a sláve vráti na zem a v plnosti zavŕši svoje kráľovstvo. Vzkriesi mŕtvych a bude spravodlivo súdiť svet. Nespravodliví budú odsúdení ku večnému trestu, spravodliví v Kristovi dostanú ich odmenu a budú prijatí do večnej radosti a slávy v spoločenstve s Bohom. 

Mt 16:27, J 14:3, Sk 17:31, 1Kor 15, 2Kor 5:1-10, Fil 3:20-21, 2Tes 1:7-10, Zj 20:11-15