Verejné zmluvné podmienky o obstaraní denného tábora Hoops for Hope

podľa ustanovení zákona č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“ alebo „VZP“)

I. Vymedzenie pojmov

   1. Hoops for Hope je 5-dňový denný tábor pre deti vo veku 8 – 18 rokov. 
   2. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Organizátor denného tábora Hoops for Hope, ktorým cirkevný zbor Ekklesia Košice, zaregistrovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, číslo: MK-4091/2019-230/12225; IČO: 52617017 (ďalej len „Organizátor“) a Objednávateľ, ktorým je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony: zväčša zákonný zástupca neplnoletého účastníka denného tábora Hoops for Hope (ďalej len „Objednávateľ”).
   3. Zmluvný vzťah medzi Organizátorom a Objednávateľom vzniká vyplnením online prihlášky na webovej stránke ekkleisa.sk/h4h a súhlasom Objednávateľa s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.
   4. Účastníkom denného tábora Hoops for Hope sa môže stať študent základnej alebo strednej školy, resp. absolvent strednej školy, ktorý spĺňa vekové kritériá (8 – 18 rokov do dňa nástupu na denný tábor) a zaplatí účastnícky poplatok v aktuálnej výške uvedenej na webovej stránke Organizátora a v informačných materiáloch (ďalej len „Účastník“).

II. Podmienky prijatia Účastníka na denný tábor Hoops for Hope

   1. Objednávateľ je povinný v prihláške a v doplnkových tlačivách uviesť úplné, pravdivé a platné údaje.
   2. Objednávateľ, ktorý záväzne prihlásil svoje dieťa na denný tábor:

a.    uhradí účastnícky poplatok bankovým prevodom na číslo účtu: SK02 1111 0000 0015 8622 4005 vedeného v Unicredit banke najneskôr do 31.7.2024;
b.    výška účastníckeho poplatku vyplýva z propagačných materiálov a aktuálnej webovej ponuky Organizátora;
c.    do poznámky pre prijímateľa platby Objednávateľ uvedie meno a priezvisko účastníka a názov akcie „h4h“.

   1. Pri nástupe na denný tábor Objednávateľ odovzdáva:
    1. Podpísaný Informovaný súhlas, ktorý Organizátor zašle Objednávateľovi pri potvrdení prijatia na denný tábor (po potvrdení prijatia platby);
    2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti;
     Za pravdivosť údajov vo Vyhlásení zodpovedá Objednávateľ. V prípade, že dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov podujatia, je Organizátor oprávnený vymáhať týmto vzniknutú náhradu škody od Objednávateľa, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
    3. Kópiu kartičky poistenca účastníka denného tábora (pre prípad nutnosti lekárskeho ošetrenia počas tábora).
   2. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť záujemcov – najmä v prípade naplnenia kapacity denného tábora, resp. zrušiť akciu v prípade malého počtu účastníkov. V tom prípade Organizátor vráti zaplatený účastnícky poplatok na účet, z ktorého bol prijatý, zvyčajne do 2 týždňov.

 III. Organizácia denného tábora

   1. Organizátor nezabezpečuje spoločnú dopravu na denný tábor.
   2. Objednávateľ je povinný rešpektovať určený čas príchodu účastníkov na denný tábor a odchodu z neho.
   3. Program a priebeh denného tábora tím pracovníkov Organizátora a dobrovoľných vedúcich poverených Organizátorom.
   4. Za priebeh denného tábora zodpovedá jeho hlavný vedúci.
   5. Program tábora je zameraný na výučbu a hru basketbalu.
   6. Počas denného tábora majú účastníci zabezpečený pitný režim ako aj desiatu/olovrant.
   7. Organizátor neodporúča nosiť si na denný tábor predmety vyššej hodnoty, drahé oblečenie, cennú elektroniku a finančnú hotovosť vo vyšších sumách. Organizátor nezodpovedá za osobné veci účastníkov, nemá povinnosť riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich nález a vrátenie.
   8. Je zakázané prinášať na denný tábor: alkohol, drogy či iné návykové látky, lieky (s výnimkou tých, čo účastník pravidelne užíva a uvedie v informovanom súhlase), zbrane akéhokoľvek druhu a iné nebezpečné predmety.

 IV. Pravidlá správania sa na dennom tábore

   1. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi hlavného vedúceho a ďalších vedúcich tábora a zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov podujatia.
   2. V prípade nevhodného správania účastníka, ako napr. nerešpektovanie pokynov vedúcich, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie, užívanie omamných látok, poškodzovanie majetku, atď., je účastník povinný na základe rozhodnutia hlavného vedúceho bezodkladne odísť z aktuálne dňa denného tábora (resp. okamžitý odchod neplnoletého účastníka zabezpečí jeho zákonný zástupca).
   3. V prípade, že účastník spôsobí na dennom tábore škodu, on, resp. jeho zákonný zástupca je povinný túto škodu nahradiť do skončenia denného tábora.

 V. Ochorenia a úrazy

   1. Ak účastník pravidelne užíva lieky, je nutné túto skutočnosť oznámiť Organizátorovi. Organizátor nie je zodpovedný za podávanie liekov, ktoré si účastník prinesie na denný tábor.
   2. Organizátorovi denného tábora zo zákona nevyplýva povinnosť zabezpečiť stálu prítomnosť lekára alebo iného zdravotníckeho personálu na dennom tábore. Na každom podujatí je však prítomná poverená osoba, ktorá dokáže vykonať jednoduché zdravotnícke úkony a v prípade potreby zabezpečiť odvoz účastníka do lekárne, k lekárovi alebo na pohotovosť.
   3. V prípade vzniku závažného úrazu je hlavný vedúci denného tábora povinný zabezpečiť ošetrenie účastníka a v prípade neplnoletého dieťaťa bezodkladne informuje zákonného zástupcu o jeho zdravotnom stave.
   4. Infekčné ochorenie oprávňuje organizátora k ukončeniu pobytu účastníka na náklady zákonného zástupcu. Organizátor vráti zákonnému zástupcovi alikvotnú čiastku za nevyčerpané dni.
   5. Ak v prípade závažného úrazu alebo ochorenia účastníka nie je možná jeho ďalšia účasť na dennom tábore, zákonný zástupca je povinný zabezpečiť odchod neplnoletého účastníka z denného tábora obratom po prijatí informácie od vedúceho akcie. O závažnosti ochorenia alebo úrazu rozhoduje na základe dostupných informácií hlavný vedúci.
   6. V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný́ odchod účastníka, Organizátor má právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu účastníka denného tábora k zákonnému zástupcovi.

 VI. Storno podmienky

   1. V prípade, že sa účastník nemôže zúčastniť vzdelávacieho podujatia, je povinný bezodkladne informovať Organizátora.
   2. Ak sa účastník rozhodne nezúčastniť denného tábora bez informovania Organizátora, Organizátor to považuje za jednostranné odstúpenie od zmluvy a účtuje Objednávateľovi storno poplatok 100% z ceny.
   3. V prípade ochorenia účastníka alebo inej nepredvídanej udalosti, ktorá nedovoľuje jeho účasť na tábore či už celom, alebo časti, je nutné informovať Organizátora čo najskôr. V tom prípade sa Objednávateľovi vráti buď celá, alebo alikvotna časť poplatku, spravidla do dvoch týždňov po skončení denného tábora.
   4. Ak dôjde k závažným nepredvídaným skutočnostiam z dôvodu a) vyššej moci (tzn. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, protipandemické opatrenia a pod.), b) zlyhania prevádzkyschopnosti zariadenia a pod., c) z dôvodu neobsadenosti podujatia dostatočným počtom účastníkov; Organizátor má právo zrušiť resp. predčasne ukončiť denný tábor. Organizátor v takom prípade bezodkladne informuje Objednávateľa, ktorý má potom nárok na vrátenie účastníckeho poplatku po odpočítaní reálne vynaložených nákladov Organizátora.
   5. V prípade predčasného odchodu účastníka z denného tábora z rozhodnutia jeho zákonného zástupcu, resp. kvôli zdravotnému stavu alebo z dôvodu vylúčenia vedúcimi na základe zásadného porušovania pravidiel, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku.

VII.  Ochrana osobných údajov

   1. Objednávateľ berie na vedomie, že Organizátor bude v súvislosti s uzatvorenou prihláškou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať osobné údaje účastníka vzdelávacieho podujatia (príp. jeho zákonného zástupcu). Účastník je na účely bodu VII. označený aj ako „dotknutá osoba“. Dotknutá osoba, resp. jej zákonný zástupca, uzavretím Zmluvy s Organizátorom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať Organizátorovi.
   2. Organizátor sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
   3. Organizátor bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, meno a priezvisko zákonného zástupcu, kontaktný telefón a e-mail (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného prihláškou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti s prihláškou. Osobné údaje bude Organizátor spracúvať tiež na účely kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je Organizátor oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 5 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z prihlášky. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.
   4. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich službách a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a Organizátor už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel je Organizátor oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.
   5. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby (dieťaťa) v rozsahu: fotografie a video materiál z podujatí organizovaných Organizátorom (taktiež ako „osobné údaje“) výhradne na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach alebo sociálnych sieťach Organizátora alebo v tlačených materiáloch. Videá a fotografie sú zverejňované za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných Organizátorom a môžu byť využité aj v rámci propagačných a fundraisingových aktivít Organizátora. Diela zhotovené Organizátorom podliehajú zákonu o autorských právach č. 185/2015 Z. z. , vlastníkom a autorom ktorých je cirkevný zbor Ekklesia Košice a organizácia Hoops for Hope.
   6. Prenos osobných údajov dotknutej osoby alebo zákonného zástupcu do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva, s výnimkou vyššie spomenutých obrazvových materiálov, ktoré môžu byť použité na propagáciu tábora.
   7. Organizátor nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
   8. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t. j. aj ich poskytnutie Organizátorovi na účel špecifikovaný v ods. VII. 3. tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie prihlášky. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť prihlášku. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie Organizátorovi na účel špecifikovaný v ods. VII. 4. je založené na oprávnenom záujme Organizátora a je možné sa voči tomuto spracúvaniu ohradiť. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t. j. aj ich poskytnutie Organizátorovi na účel špecifikovaný v ods. VII. 5. je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie prihlášky.
   9. Organizátor sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.
   10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže Organizátor poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom Organizátora a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/subjektmi priamo prepojenými s Organizátorom, osobám ktorým Organizátor postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo zmluvy, osobám ktoré poskytujú Organizátorovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti Organizátora). Iným príjemcom je Organizátor osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
   11. V prípade ak Organizátor poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Organizátor vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.
   12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom, na ich opravu, prenos a vymazanie.
   13. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na Organizátora, a to elektronicky cez emailovú adresu h4h@ekklesia.sk.
   14. Dotknutá osoba uzatvorením prihlášky potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámila, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Organizátora oboznámil aj iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje Organizátorovi poskytol a dotknutá osoba voči týmto osobám splnila informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 VIII. Záverečné ustanovenia

  1. Všeobecné podmienky sú zverejnené na webovej stránke organizátora (www.ekklesia.sk/h4h-vzp) a platia od 10.5.2024.
  2. Objednávateľ vyplnením záväznej registrácie na denný tábor prehlasuje, že si prečítal, porozumel a v plnom rozsahu súhlasí s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.
  3. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú vyhotovené v súlade s ust. § 53c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády SR č. 141/2014 Z. z. 3.
  4. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VZP nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia.
  5. Účastníci zmluvného vzťahu súhlasia, že v prípade uzavretia zmluvy v zmysle čl. I ods. c týchto VZP sa budú všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad alebo zánik tejto zmluvy riadiť slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany sa rozhodli pre slovenské právo a teda rozhodným právom budú platné predpisy Slovenskej republiky a to všetko v súlade s ust. § 9 zák. č. 97/1963 Zb. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Táto prihláška sa teda spravuje slovenským právom na základe dohody zmluvných strán v zmysle ustanovenia § 37e ods. 1 písm. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má možnosť sa obrátiť v prípade sporu s Organizátorom na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má právo riešiť spor s Organizátorom prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to menej formálne a bezplatne, ide teda o dosiahnutie zmieru alebo dohody medzi zmluvnými stranami. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.